Shima Japanese Steakhouse & Sushi Bar fresh sushi roll

Fresh, cut sushi roll, Shima Japanese Steakhouse & Sushi Bar, Sanibel, FL